Ziekte, quarantaine, gesloten scholen … Heel wat bedrijven kampen tegenwoordig met een hoger ziekteverzuim dan normaal. Studenten inhuren kan een oplossing zijn om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. Om bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten te ondersteunen, werden maatregelen getroffen die studenten meer laten werken, mét behoud van een gunstige belastingregeling. Meer informatie hieronder.

Wie een student in dienst neemt, kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de gewone socialezekerheidsbijdragen genieten. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor die voordelige RSZ-regeling is een beperking van de werktijd werk tot 475 uren per student, gespreid over het kalenderjaar.

Corona steunmaatregel voor students@work

Om tegemoet te komen aan de toegenomen behoefte aan arbeidskrachten in sommige sectoren zijn aanvullende maatregelen genomen aangaande het plafond van 475 uur studentenwerk per kalenderjaar in die sectoren. De sociale en fiscale neutralisering van studentenuren werd in 2021 ingevoerd om onderbezette bedrijven te helpen studenten in dienst te nemen. Ze wordt verlengd in 2022.

IN DE PRAKTIJK zullen de uren die studenten in het eerste kwartaal van 2022 werken niet meetellen voor het quotum van 475 uur per jaar:

  • zonder beperking voor de sectoren gezondheidszorg en onderwijs,
  • en tot 45 uur voor alle andere sectoren. Die twee uitzonderingen zijn cumulatief.

Zo kan een student bijvoorbeeld 50 uur in de zorg- of onderwijssector werken en 45 uur in een andere sector. In totaal tellen deze 95 uren niet mee voor hun jaarlijks quotum.

De vrijstelling beperkt zich tot het eerste kwartaal van 2022. In het geval van een student die bijvoorbeeld 20 uur werkt in het eerste kwartaal, worden alleen die 20 uur geneutraliseerd. Het ongebruikte saldo van 25 uur kan niet naar een volgend kwartaal worden overgeheveld.

Speciale steun voor de gezondheidszorg

Om specifiek steun te verlenen aan de gezondheidszorg, die de afgelopen twee jaar bijzonder zwaar is getroffen, werd een uitzonderingsregeling voor studentenwerk ingesteld. De uren die studenten in het eerste kwartaal van 2022 in deze sector presteren, zullen dus opnieuw volledig worden geneutraliseerd voor het jaarlijkse quotum. Zij zullen dus NIET meetellen voor het quotum (475 uur) van 2022.

De zorgsector omvat verscheidene soorten instellingen. In de privésector worden zij gedefinieerd door het paritair comité. In de overheidssector gebeurt dat aan de hand van de NACE-code. Vaccinatiecentra en centra die contacten opsporen werden aan het toepassingsgebied toegevoegd.

Hoe dient u de door een student gewerkte uren aan te geven?

De werkuren van de student moeten uiterlijk op de dag dat de student begint te werken, in de vorm van een Dimona-bericht worden aangegeven, met vermelding van werknemertype “STU”.

In het raam van deze uitzonderlijke maatregelen gebeurt het toezicht op het quotum door middel van de Dimona-aangifte specifiek voor studenten (“STU” Dimona).

  • In de sectoren onderwijs en gezondheidszorg zal de RSZ de in het eerste kwartaal van 2022 ingediende “STU”-Dimona-aangiften aan een specifiek toezicht onderwerpen. Bij de registratie van een “STU”-Dimona zal de Dimona-databank nagaan of de aanvrager als werkgever op de “zorg/onderwijs”-lijst staat. Zo JA, dan worden de uren niet afgetrokken van het quotum van 475 uur.
  • In alle andere sectoren zullen de door studenten gewerkte uren in het eerste kwartaal van 2022 worden geneutraliseerd tot een maximum van 45 uren.

De specifieke Dimona-toepassing met neutralisatie werd in februari operationeel. Werkgevers die reeds “STU”-Dimona-aangiften hebben ingediend, hoeven dit niet opnieuw te doen voor zover zij zijn geregistreerd zonder foutmelding aangaande de overschrijding van het quotum voor 2022 (wat meer dan waarschijnlijk is bij reserveringen die aan het begin van het jaar zijn gebeurd).

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids