Hierbij geven wij een overzicht van enkele relevante aspecten van de fiscaliteit Belgie Nederland voor bedrijven die over de grens zakendoen.

Dochtervennootschap of vaste inrichting in België

Indien een Nederlandse onderneming over een Belgische dochtervennootschap beschikt om van daaruit zaken te doen in België, zijn de behaalde resultaten van die Belgische vennootschap belastbaar in België. Indien niet vanuit een Belgische vennootschap zaken worden gedaan, maar rechtstreeks vanuit Nederland, moet u nagaan of er door deze werkzaamheden een vaste inrichting ontstaat in België.Overeenkomstig de definitie in het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland betekent de uitdrukking “vaste inrichting” een vaste bedrijfsinrichting met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. Dit omvat o.a. een plaats waar leiding wordt gegeven, een filiaal, een kantoor, een fabriek, een werkplaats. De plaats van uitvoering van een bouwwerk of van een constructie- of installatiewerkzaamheid is ook een vaste inrichting indien de duur van de werken 12 maanden overschrijdt. Van zodra een Nederlands bedrijf in België over een vaste inrichting beschikt, worden de bedrijfsresultaten die door de vaste inrichting worden behaald, belast in België.Een aantal werkzaamheden van voorbereidende of ondersteunende aard hebben evenwel niet tot gevolg dat er sprake is van een vaste inrichting. Als er bijvoorbeeld enkel een voorraad wordt aangehouden in België, of er worden enkel hulpwerkzaamheden uitgeoefend, leidt dit niet tot een vaste inrichting in België.Naast de materiële vaste inrichting kan er eveneens sprake zijn van een personele vaste inrichting. Hieronder wordt verstaan een persoon, bijvoorbeeld een vertegenwoordiger, die voor een Nederlandse onderneming werkzaam is in België, en die een machtiging bezit om namens die onderneming overeenkomsten af te sluiten in België.Afhankelijk van de aard van het verkoopmodel in België (bv. rechtstreekse verkoop vanuit Nederland aan Belgische cliënten, of verkoop via een onafhankelijke handelsagent, of verkoop via een eigen vertegenwoordiger) zal dit bijgevolg al dan niet leiden tot een vaste inrichting.De in België belastbare winst van een vaste inrichting kan niet nog eens belast worden in Nederland, maar moet er bij het hoofdhuis worden vrijgesteld. Verliezen van een Belgische vaste inrichting zijn niet onmiddellijk compenseerbaar in Nederland met de Nederlandse resultaten (pas bij stopzetting van de inrichting).

Belastingtarieven in België

Het standaardtarief vennootschapsbelasting dat geldt voor vennootschappen en vaste inrichtingen bedraagt 29,58% (25% vanaf 2020). Onder bepaalde voorwaarden is er een verlaagd tarief mogelijk van 20,40% (20% vanaf 2020) op de eerste schijf van 100.000 EUR. In de personenbelasting (eenmanszaken, vrije beroepen) zijn er progressieve tarieven van toepassing, met een maximum van ca. 53% (inclusief gemeentebelasting).

Fiscale incentives

Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de investeringskost. Dat is zo voor alle ondernemingen die energiebesparende investeringen doen, of milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Het geldt tevens voor investeringen in productiemiddelen voor hoogtechnologische producten. Voor kleine ondernemingen komen ook digitale investeringen of investeringen in veiligheid in aanmerking.Onder bepaalde voorwaarden dient een werkgever de bedrijfsvoorheffing (loonheffing) die verschuldigd is op de lonen van de werknemers in België niet geheel af te dragen, maar mag die gedeeltelijk in de onderneming behouden blijven. Dit geldt onder meer voor tewerkstelling in steunzones, overuren, nacht- en ploegenarbeid, lonen van wetenschappelijke onderzoekers.Tevens geldt dergelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op lonen voor startende kleine ondernemingen (10%) en micro-ondernemingen (20%) die nog geen 4 jaar actief zijn.Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die op geconsolideerde basis niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden : omzet < 9.000.000 EUR, balanstotaal < 34.500.000 EUR, aantal werknemers < 50. Micro-ondernemingen zijn ondernemingen die geen dochter- of moederonderneming zijn en niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden : omzet < 700.000 EUR, balanstotaal < 350.000 EUR, aantal werknemers < 10.De innovatieaftrek bestaat uit een vermindering van de winst gelijk aan 85% van de netto-innovatie-inkomsten van bepaalde intellectuele eigendomsrechten, vermenigvuldigd met een bepaalde breuk.

Enkele bijzonderheden

In België kunnen verliezen van vorige boekjaren onbeperkt tot een bedrag van 1.000.000 EUR (hierboven is er een beperking tot 70%) worden gecompenseerd met toekomstige winsten (carry forward). Verliezen kunnen evenwel niet afgezet worden tegenover voorheen gerealiseerde winsten (geen carry back).Indien ondernemingen leningen verstrekken aan een verbonden Belgische onderneming is de rente aftrekbaar in de mate dat de rentelast niet meer bedraagt dan de hoogste van 2 grensbedragen: 3.000.000 EUR of 30% van de belastbare EBITDA.. Rentelasten die betrekking hebben op leningen afgesloten vóór 17 juni 2016 en waaraan sindsdien geen fundamentele wijzigingen werden aangebracht, zijn aftrekbaar in de mate dat het totaalbedrag van de groepsleningen kleiner is dan vijfmaal de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal bij het einde van het boekjaar van de Belgische onderneming (thin cap regel).België kent een fiscaal consolidatieregime op vlak van vennootschapsbelasting (vanaf 2019) en BTW .Er is geen Belgische bronheffing verschuldigd op dividenduitkeringen aan een Nederlandse moederonderneming vanaf een deelneming van 10% die gedurende minimaal 1 jaar wordt aangehouden. De dividenden die een Belgische dochtervennootschap toekent aan haar Nederlandse moeder zijn in Nederland vrijgesteld (deelnemingsvrijstelling). Tevens is er geen Belgische bronheffing op intresten van leningen van een Nederlandse onderneming.NKVK organiseert op regelmatige basis seminars over dit en andere Belgisch-Nederlandse onderwerpen. Bekijk alvast onze eventkalender om te kijken wanneer de volgens seminars doorgaan.

Dit artikel maakt deel uit van de gratis gids 'Succesvol zakendoen in België'. U kan hier de volledige gids downloaden.

 Dirk Van WalPartner Tax & legal Services - BDO Belastingconsulenten+32 3 230 58 40dirk.vanwal@bdo.bewww.bdo.be

  

[gravityform id="5" title="true" description="true"]

Dit vind u waarschijnlijk ook interessant

We hebben geen aanbevelingen voor dit artikel.

Op zoek naar meer?Bekijk al de blogposts.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids