In Algemeen, Commerciëel, Vestigen

Wilt u een KVK-nummer Belgie aanvragen om een bedrijf in België te starten? In Vlaanderen kan u aan de hand van deze 7 stappen vlot uw project realiseren.

Skyline during sunrise and view on skyscrapers

Vlaanderen is de noordelijke regio van België met Brussel als hoofdstad. Het is de toegangspoort naar Europa. Duizenden buitenlandse bedrijven genieten vandaag al van de talloze voordelen van zakendoen in Vlaanderen. Een business opstarten of uitbreiden in Vlaanderen kan je omschrijven in twee woorden: vlot en gemakkelijk.

Een stappenplan voor het succesvol opstarten van uw bedrijf in Vlaanderen:

Stap 1: Kies de geschikte ondernemingsvorm

Voor welke vennootschapsvorm kiest u? Het is van belang dit vooraf af te wegen. Het overzicht van de meest courante vennootschapsvormen vindt u in de publicatie “Mijn eigen zaak, starten met kennis van zaken”, via de volgende link: http://www.vlaio.be/content/mijn-eigen-zaak-starten-met-kennis-van-zaken.

Hervorming Belgisch vennootschapsrecht

Op 1 mei 2019 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) in werking getreden. Modernisering, vereenvoudiging, flexibilisering en een aanpassing aan de Europese evoluties vormen de rode draad doorheen het hervormde vennootschaps- en verenigingsrecht.

Globaal gezien zijn dit de meest gebruikte vennootschapsvormen met hun specifieke aspecten:

NV BV
Minimumkapitaal: EUR 61.500 volledig geplaatst en bij inbreng in geld volstort ten belope van min. een vierde Minimumkapitaal: niet langer vereist.

Toereikend aanvangsvermogen dat bij oprichting bestaat uit een eigen vermogen dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Aandelen op naam – in principe vrij overdraagbaar Aandelen op naam – vrije overdraagbaarheid aandelen mogelijk
Minimum 1 aandeelhouder Minimum 1 aandeelhouder
Aansprakelijkheid aandeelhouders beperkt tot inbreng Aansprakelijkheid aandeelhouders beperkt tot inbreng
Drie bestuursmodellen mogelijk:

u  Monistisch bestuur

Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders. Of twee als er twee aandeelhouders zijn.

u  Enige bestuurder

Benoeming in de statuten mogelijk – de statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

u  Duaal bestuur

(1)    De Raad van Toezicht (RvT) bevoegd voor:

·         Algemeen beleid / strategie

·         Aan RvB voorbehouden bevoegdheden (cf. monisme)

·         Toezicht op DR

(2)    De Directieraad (DR) met residuaire bevoegdheid:

·         Operationele werking van de vennootschap

Eén of meer volledig individueel bevoegde bestuurders, die een college kunnen vormen.
Rechtspersoon bestuurder met vaste vertegenwoordiger voor alle “organieke mandaten” die verplicht een natuurlijk persoon is.

u  eenzelfde persoon kan maar één keer zetelen.

Idem
NV BV
Vertegenwoordiging door:

Monistisch bestuur: RvB tenzij statuten voorzien in alternatieve regeling vb. een of meer bestuurders alleen of gezamenlijk handelend.

Enige bestuurder: enige bestuurder

Duaal bestuur:

·         RvT in alle materies waarvoor exclusief bevoegd tenzij statuten voorzien in alternatieve regeling vb. een of meer leden alleen of gezamenlijk handelend.

·         DR in alle materies waarvoor exclusief bevoegd, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, tenzij statuten voorzien in alternatieve regeling vb. een of meer leden alleen of gezamenlijk handelend

Individuele vertegenwoordigingsbevoegd of ingeval van collegiaal bestuur, het bestuursorgaan, behoudens statutair anders voorzien vb. een of meer bestuurders alleen of gezamenlijk handelend.
Orgaan van dagelijks bestuur mogelijk: een of meer personen (gedelegeerd bestuurder vs. algemeen directeur) die alleen, gezamenlijk of als college optreden, met inbegrip van de vertegenwoordiging. Idem
Bijzondere volmachten mogelijk Idem
Commissaris (indien geen KMO) Idem
Beursnotering mogelijk.

Vennootschappen waarvan de aandelen, de winstbewijzen of de certificaten worden genoteerd op een gereglementeerde markt, zijn genoteerde vennootschappen.

NV blijft standaard voor beursgenoteerde vennootschappen.

Beursnotering mogelijk.

Idem.

Stap 2: open een zichtrekening

Als nieuwe ondernemer moet u op naam van uw vennootschap een geblokkeerde zichtrekening openen bij een financiële instelling die in België is gevestigd. Het rekeningnummer moet samen met de naam van de instelling waar de rekening wordt aangehouden op alle handelsdocumenten, zoals brieven of facturen, worden vermeld.

Stap 3: richt een vennootschap op

Meer informatie over het oprichten van een vennootschap kunt u verkrijgen bij het kantoor van Flanders Investment & Trade (FIT) in Den Haag. Bekijk alvast deze link met informatie: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/setting-business-in-flanders-easier-you-think

Stap 4: vraag een ondernemingsnummer aan

Om een handelsactiviteit uit te oefenen moet u zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor wendt u zich tot een ondernemingsloket naar keuze. Zo’n loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten en voert de gegevens in de KBO in.

Na inschrijving ontvangt u uw ondernemingsnummer. Dat nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als uw btw-nummer.

Stap 5: activeer uw btw-nummer

Iedereen is btw-plichtig die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn opgenomen. Het maakt niet uit of dat gebeurt in hoofd- of bijberoep, met of zonder winstoogmerk. Het normaal btw-tarief bedraagt 21%. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6% en 12%. Met uw ondernemingsnummer, dat u ontving bij het ondernemingsloket, kunt u zich aanmelden bij de btw-administratie van uw regio. Dat kan zowel fysiek als elektronisch. En tegen betaling via het ondernemingsloket.

Alle ondernemingen kunnen hun periodieke aangifte elektronisch indienen. De elektronische btw-aangifte verloopt via Intervat, een e-servicetoepassing van de Federale OverheidsDienst (FOD) Financiën. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor ondernemingen die kunnen aantonen dat ze niet over de nodige computerinfrastructuur beschikken. Zie voor alle informatie over de elektronische btw-aangifte ook: http://financien.belgium.be/nl/

Stap 6: sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds

De vennootschap is verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Dit ten laatste:

  • drie maanden na de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwierf

of

  • binnen de drie maanden nadat de vennootschap onderworpen is aan de belasting van niet-inwoners

Iemand die een zelfstandige activiteit start en daarbij een vennootschap opricht, moet zowel zichzelf als zijn vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Voor meer informatie hierover kunt u het beste de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) bezoeken: http://www.rsvz.be/nl/wettelijke-verplichtingen-van-vennootschappen

Als u in aanmerking wilt komen voor uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, moet u zich ook aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze. U moet een attest van uw sociaalverzekeringsfonds voorleggen dat aantoont dat u in orde bent met uw sociale bijdragen. Zie voor een overzicht van ziekenfondsen de volgende link: http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/Paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx#.VwYLdGJXrmI

Stap 7: Start met zakendoen!

Flanders Investment & Trade (FIT) is het agentschap van de Vlaamse overheid dat u kan helpen bij de opstart of uitbreiding van uw bedrijf in Vlaanderen. Met een kantoor in Den Haag zijn wij dichtbij en altijd beschikbaar voor het geven van aanvullende informatie; kosteloos, op maat en vertrouwelijk.

 

Dit artikel maakt deel uit van de gratis gids ‘Succesvol zakendoen in België’. U kan hier de volledige gids downloaden.

 

Dirk Verlee

Economisch en Handelsattaché – Flanders Investment & Trade

+31 70 416 81 06-07

dirk.verlee@fitagency.com

www.investinflanders.be

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarkt

Een interview met Kathy Rosseel, Career Management Director bij Daoust.  Heeft de coronapandemie onze arbeidsmarkt op een bepaalde manier veranderd? K.R.: Zeker en vast. En dan heb ik het niet over het oplossen van de kloof tussen vraag en aanbod. We hebben nog altijd te kampen met een krapte op de arbeidsmarkt. De War for Talent is nog steeds en des te scherper aanwezig voor sommige profielen en in bepaalde regio’s. De […]

Telewerk en informatieveiligheid

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat werknemers massaal van thuis uit werken. Alhoewel het onduidelijk blijft hoelang de coronacrisis nog duurt, lijkt telewerk een aanhoudende trend te worden. Wanneer werknemers telewerken, kunnen zij ook toegang hebben tot (gevoelige) bedrijfsinformatie. Informatie waartoe werknemers toegang krijgen, bevat in veel gevallen ook persoonsgegevens in de zin van de privacyregelgeving […]

Talent behouden dankzij ‘inplacement’

In de context van de huidige ‘War for talent’ is het essentieel om te investeren in de begeleiding en fidelisering van ‘menselijk kapitaal’! Elk bedrijf staat vandaag voor dezelfde uitdaging: het aantrekken en behouden van talent. Carrièrecoaching kan één van de middelen zijn om de werknemer gemotiveerd aan boord te houden binnen het bedrijf. Deze notie van loopbaancoaching wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Een vaak gebruikte term hiervoor is ‘inplacement’.  Een interview met […]

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

Beneliga: de belangrijkste bijzaak ter wereld

Enige jaren leek het idee dood en begraven maar kijk het idee van een Beneliga voetbal werd twee weken geleden grondig afgestoft. Deloitte stelde de zes grootste Nederlandse clubs (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Utrecht) en de 5 grootste Belgische clubs (Club Brugge, AA Gent, RC Genk, Standard en Anderlecht) een studie voor […]

Nieuw recordjaar: Meer buitenlandse investeringen en jobs dan ooit in Vlaanderen

In 2019 investeerden buitenlandse bedrijven 5,20 miljard euro in Vlaamse vestigingen, verspreid over 258 nieuwe projecten en samen goed voor 5.384 extra jobs. Zowel wat betreft het totale investeringsbedrag als het aantal nieuwe projecten en gecreëerde jobs is 2019 een absoluut recordjaar. De VS blijven topinvesteerder, met 45 nieuwe investeringsprojecten. Vooral het fors gestegen aantal […]

Jumbo, of de invasie van de Nederlandse supermarkten en voedingsgroothandels

Het is toch wel opmerkelijk. Sinds de opening van de eerste Albert Heijn-winkel in het Belgische Brasschaat in 2011 lijkt België wel het beloofde land voor de Nederlandse voedingsdistributie. De snelle opening van een hele resem Albert Heijn-winkels kende een climax in de fusie van Ahold en Delhaize in 2016. Al snelde volgde foodservice gigant […]

Start typing and press Enter to search