[vc_row][vc_column width="5/6"][vc_column_text css=".vc_custom_1540196658403{margin-bottom: 0px !important;}"]

Het verzoek tot het verkrijgen van bankinformatie bij conservatoir beslag: een nieuwe belangrijke stap naar efficiënte invordering

Europees Niveau

Het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen

Sinds 18 januari 2017, kunnen schuldeisers aan een Europese rechter de toelating vragen om over de grenzen heen conservatoir beslag op bankrekeningen te laten leggen om de inning van hun schuldvordering veilig te stellen. Voorheen was het kostelijk voor schuldeisers om tot bewarend beslag te laten overgaan wanneer hun schuldenaars of hun gelden zich in het buitenland bevonden. De Europese Verordening 655/2014 van 15 mei 2014 (“de Verordening”), die rechtstreeks sinds 18 januari 2017 in België toepassing vindt, maakt het mogelijk dat schuldeisers van de territoriaal bevoegde rechter om ten gronde over de zaak te oordelen, ook toelating kunnen verkrijgen om over te gaan tot bewarend beslag op een bankrekening in een andere lidstaat van de EU (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken). Een significante vergemakkelijking die toegejuicht dient te worden.De voorwaarden om toelating te krijgen tot het leggen van Europees conservatoir beslag op bankrekeningen zijn de volgende:Het betreft een geldelijke vordering in burgerlijke of handelszaken;Er dient een grensoverschrijdend karakter aanwezig te zijn;Daarenboven dienen aan de volgende voorwaarden vervuld te zijn:In het geval dat de schuldeiser reeds beschikt over een uitvoerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte: de rechter dient overtuigd te worden dat er dringend behoefte bestaat aan een bewarende maatregel in de vorm van een conservatoir beslag. Er dient een reëel risico aangetoond te worden dat, zonder de maatregel, een latere inning van de vordering onmogelijk gemaakt of bemoeilijkt wordt.In het geval dat de schuldeiser nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkregen op grond waarvan de schuldenaar de vordering moet voldoen: dient voldoende bewijsmateriaal te worden verstrekt, om het gerecht ervan te overtuigen dat de vordering van de schuldeisers waarschijnlijk gegrond wordt verklaard. Deze voorwaarde komt in grote lijnen overeen met de voorwaarde voor het leggen van beslag in België.Het verzoek tot het verkrijgen van (bank)rekeninginformatie bij conservatoir beslag op bankrekeningenBovendien is het in ongewisse en op goed geluk bewarend beslag leggen bij meerdere (groot)banken tegelijkertijd, hopend om (voldoende) activa te vinden op de bankrekening(en) van schuldenaars voortaan verleden tijd. De Verordening biedt soelaas aan schuldeisers. De Verordening laat schuldeisers immers toe om samen met een verzoek tot afgifte van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, een verzoek tot het verkrijgen van (bank)rekeninginformatie van zijn schuldenaar neer te leggen bij de rechtbank. Schuldeisers kunnen als dusdanig, vóór het daadwerkelijk leggen van het bewarend beslag op bankrekeningen, te weten komen op welke rekening(en) bij welke bank(en) schuldenaars (voldoende) activa hebben.Opdat het verzoek voor het verkrijgen van (bank)rekeninginformatie kan worden ingewilligd, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:Het betreft een geldelijke vordering in burgerlijke of handelszaken;Er dient een grensoverschrijdend karakter aanwezig te zijn;Men dient reeds over een uitvoerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte te beschikken. Echter, indien de schuldeisers over een nog niet uitvoerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte beschikken, kan de informatie slechts worden ingewonnen indien voldaan wordt aan de volgende twee bijkomende voorwaarden:i. Het bedrag van de vordering is aanzienlijk; enii. De rechter kan overtuigd worden dat de informatie dringend moet worden verstrekt om te vermijden dat de latere inning van de schuldvordering in het gedrang komt waardoor de financiële situatie van de schuldeiser aanzienlijk zou kunnen verslechteren (m.a.w. het bewijs dat zijn vordering waarschijnlijk gegrond wordt verklaard)Tenslotte dient er aannemelijk te worden gemaakt dat de schuldenaar één of meer rekeningen bij een bank in het buitenland aanhoudt (bijvoorbeeld omdat de schuldenaar er een beroepsactiviteit uitoefent of indien hij daar zijn gewone verblijfplaats heeft).Voorts bepaalt de Verordening dat in gevallen waarin de schuldeiser nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkregen, het stellen van een zekerheid de regel moet zijn, waarbij het gerecht slechts bij uitzondering, indien de zekerheidstelling in het licht van de omstandigheden ongepast, overbodig of onevenredig is, mag afwijken van deze regel of een lager bedrag mag eisen. Daarentegen, in zaken waarin de schuldeiser reeds zulke beslissing, schikking of akte heeft verkregen, is het aan het gerecht te bepalen of er een zekerheid dient te worden gesteld. Het stellen van een zekerheid heeft o.a. tot doel om (i) misbruik van de procedure te vermijden en (ii) de eventueel door de schuldenaar geleden schade als gevolg van het beslag te vergoeden, voor zover de schuldeiser aansprakelijk is voor die schade.Eenmaal de rechtbank het verzoek tot het verkrijgen van (bank)rekeninginformatie inwilligt, wordt het verzoek verzonden naar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Laatstvermelde zal vervolgens bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank (CAP) de vereiste informatie opvragen. Vervolgens wordt de informatie doorgegeven aan het gerecht dat ze heeft opgevraagd.

Belgisch niveau

De Belgische wetgever is een stap verder gegaan dan de procedure zoals voorzien in de Verordening. Overeenkomstig de Wet van 18 juni 2018 wordt het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie ook mogelijk gemaakt in een louter Belgische context, m.a.w. zonder grensoverschrijdend element. De relevante bepalingen betreffende het (bank)rekeninginformatieverzoek zijn echter nog niet in werking getreden. Hiervoor is het wachten geblazen tot 1 januari 2019, tenzij bij Koninklijk Besluit een vroegere datum vastgelegd wordt.Het Belgisch verzoek voor het verkrijgen van bankinformatie dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen als diegene, zoals voorzien op Europees niveau.

Conclusie

Een nieuwe stap naar efficiëntere invordering is derhalve gezet dankzij de Verordening. Nutteloze procedures zullen aanzienlijk verminderen en schuldeisers kunnen voortaan gerichter conservatoir beslag leggen zonder zich te moeten wenden naar een buitenlandse rechter.Bovendien, zullen schuldeisers in louter Belgische context zodra de bepalingen van de Wet van 18 juni 2018 betreffende het (bank)rekeninginformatieverzoek in werking treden, (bank)rekeninginformatie kunnen opvragen wanneer aan de voorwaarden voldaan is zonder dat een grensoverschrijdend element vereist is. In louter Belgische context zullen schuldeisers voortaan conservatoir beslag op bankrekeningen kunnen leggen zonder dat ze in het ongewisse blijven over welke rekening(en) en bij welke bank(en) hun schuldenaar(s) over activa beschikken.Yves Lenders, Partner LydianJonathan Vanderstichele, Associate Lydian

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]

Dit vind u waarschijnlijk ook interessant

We hebben geen aanbevelingen voor dit artikel.

Op zoek naar meer?Bekijk al de blogposts.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids