In Algemeen, HR, Juridisch

Alle Belgische rechtspersonen dienen sinds 31 oktober hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Ze hebben hiervoor tijd tot 31 maart 2019. De verplichting geldt voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen naar Belgisch recht.

1. Wie is de uiteindelijke begunstigde?

De volgende personen worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen:

(a)  Vennootschappen

De uiteindelijke begunstigden kunnen tot de volgende categorieën behoren:

1° De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap houden. Een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 25% van de stemrechten of van de aandelen geldt als een indicatie van een toereikend percentage.

2° De natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen (bijvoorbeeld door middel van een aandeelhoudersovereenkomst, vetorechten, het recht om de bestuursleden te benoemen, etc.).

3° Indien er, na uitputting van alle mogelijke middelen, geen enkele persoon onder 1° en 2° kan worden geïdentificeerd, dienen de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel (bv. bestuurders) als de uiteindelijke begunstigden te worden geregistreerd.

(b)  (Internationale) vzw’s en stichtingen

De uiteindelijke begunstigden van (internationale) vzw’s en stichtingen zijn de natuurlijke personen:

1° die lid zijn van de raad van bestuur;
2° die aangesteld zijn als vertegenwoordigingsbevoegde persoon;
3° die belast zijn met het dagelijks bestuur;
4° die de stichters zijn van een stichting;
5° in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is (of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen);
6° die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vzw of stichting uitoefenen.

2. Welke informatie moet worden aangeleverd?

De volgende informatie over de uiteindelijke begunstigde(n) moet worden aangeleverd:

(a)  de naam en voornaam;

(b)  de geboortedatum;

(c)  de nationaliteit;

(d)  het Rijksregisternummer, het inschrijvingsnummer in het Bisregister van de sociale zekerheid of het inschrijvingsnummer in een vergelijkbaar buitenlands register;

(e)  het volledige verblijfsadres;

(f)   de datum waarop hij of zij uiteindelijke begunstigde is geworden;

(g)  de categorie (vermeld in punt 2 hierboven) waartoe de uiteindelijke begunstigde behoort;

(h)  of de uiteindelijke begunstigde alleen of samen met anderen aan de voorwaarden van één van deze categorieën voldoet.

Over de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap moet bovendien de volgende informatie worden vermeld:

(i)    of het een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is;

Indien het een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is, moet bovendien de identiteit van elke tussenpersoon worden geregistreerd, met minstens de volgende gegevens:

  • de naam;
  • de oprichtingsdatum;
  • de handelsnaam;
  • de rechtsvorm;
  • het adres van de maatschappelijke zetel;
  • het ondernemingsnummer of elk vergelijkbaar identificatiemiddel afgeleverd door de staat waar de tussenpersoon is geregistreerd.

(j)    de omvang van het uiteindelijke belang, d.i. het percentage van de aandelen of stemrechten. Indien het een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde betreft, dient het gewogen percentage te worden geregistreerd.

De uiteindelijke begunstigden dienen er van op de hoogte te worden gebracht dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld van het UBO-register en kan worden geraadpleegd door derde partijen.

3. Praktisch

De registratie gebeurt online via het platform MyMinFin van de Federale Overheidsdienst Financiën. De vertegenwoordigers van de rechtspersoon kunnen een mandaat verlenen aan een lid van de rechtspersoon. Er zal ook een mandaat kunnen worden verleend aan een externe vertegenwoordiger, doch momenteel is dit nog niet mogelijk.

Ingeval van wijziging van de geregistreerde gegevens, moet de registratie binnen de maand worden bijgewerkt.

4. Sancties

Indien het bestuursorgaan geen of niet tijdig de informatie van de uiteindelijke begunstigden registreert of bijwerkt, kunnen de registratieplichtigen, en in voorkomend geval de leden van het bestuursorgaan of leidinggevenden, blootgesteld worden aan administratieve geldboeten. Bovendien kunnen aan bestuurders van vennootschappen ook strafrechtelijke geldboeten worden opgelegd.

Vragen?

Peter De Ryck• +32 2 787 90 20 • peter.deryck@lydian.be

Luc Germonpré• +32 2 787 90 61• luc.germonpre@lydian.be

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Nieuw lid: Thuis Partners Advocaten

Mijn naam is Philippe van den Heuvel en ik ben 36 jaar. Ik heb zowel de Belgische als de Nederlandse nationaliteit en ik ben geboren en getogen in Maastricht (Nederland). Mijn moeder is Belgische (Antwerpen). Via die kant heb ik tevens de Belgische nationaliteit. Ik ben sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Thuis Partners Advocaten. […]

Spreek je al Vlaams?

Vanuit mijn job werk ik inmiddels al meer dan 10 jaar quasi dagelijks met of voor Nederlanders. Toch zal geen enkele Nederlander die me hoort me ervan verdenken Nederlander te zijn, mijn Vlaamse tongval is overduidelijk. En op zich is dat ook geen enkel probleem. Door de jaren heen heb ik wel geleerd bepaalde woorden […]

De impact van de nieuwe vennootschapswet op uw schenking in België

Met plezier deelt de NKVK het volgende interview over de nieuwe vennootschapswet. De geïnterviewde is Rutger Van Boven, een expert van onze partner, BDO. Het interview is afgenomen door Dirk Selleslagh en verscheen op 9 maart in De Tijd.  De nieuwe vennootschapswetgeving die op 1 mei van kracht wordt, biedt een aantal nieuwe mogelijkheden voor […]

Start typing and press Enter to search