In Algemeen, HR, Juridisch

Alle Belgische rechtspersonen dienen sinds 31 oktober hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Ze hebben hiervoor tijd tot 31 maart 2019. De verplichting geldt voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen naar Belgisch recht.

1. Wie is de uiteindelijke begunstigde?

De volgende personen worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen:

(a)  Vennootschappen

De uiteindelijke begunstigden kunnen tot de volgende categorieën behoren:

1° De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap houden. Een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 25% van de stemrechten of van de aandelen geldt als een indicatie van een toereikend percentage.

2° De natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen (bijvoorbeeld door middel van een aandeelhoudersovereenkomst, vetorechten, het recht om de bestuursleden te benoemen, etc.).

3° Indien er, na uitputting van alle mogelijke middelen, geen enkele persoon onder 1° en 2° kan worden geïdentificeerd, dienen de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel (bv. bestuurders) als de uiteindelijke begunstigden te worden geregistreerd.

(b)  (Internationale) vzw’s en stichtingen

De uiteindelijke begunstigden van (internationale) vzw’s en stichtingen zijn de natuurlijke personen:

1° die lid zijn van de raad van bestuur;
2° die aangesteld zijn als vertegenwoordigingsbevoegde persoon;
3° die belast zijn met het dagelijks bestuur;
4° die de stichters zijn van een stichting;
5° in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is (of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen);
6° die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vzw of stichting uitoefenen.

2. Welke informatie moet worden aangeleverd?

De volgende informatie over de uiteindelijke begunstigde(n) moet worden aangeleverd:

(a)  de naam en voornaam;

(b)  de geboortedatum;

(c)  de nationaliteit;

(d)  het Rijksregisternummer, het inschrijvingsnummer in het Bisregister van de sociale zekerheid of het inschrijvingsnummer in een vergelijkbaar buitenlands register;

(e)  het volledige verblijfsadres;

(f)   de datum waarop hij of zij uiteindelijke begunstigde is geworden;

(g)  de categorie (vermeld in punt 2 hierboven) waartoe de uiteindelijke begunstigde behoort;

(h)  of de uiteindelijke begunstigde alleen of samen met anderen aan de voorwaarden van één van deze categorieën voldoet.

Over de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap moet bovendien de volgende informatie worden vermeld:

(i)    of het een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is;

Indien het een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is, moet bovendien de identiteit van elke tussenpersoon worden geregistreerd, met minstens de volgende gegevens:

  • de naam;
  • de oprichtingsdatum;
  • de handelsnaam;
  • de rechtsvorm;
  • het adres van de maatschappelijke zetel;
  • het ondernemingsnummer of elk vergelijkbaar identificatiemiddel afgeleverd door de staat waar de tussenpersoon is geregistreerd.

(j)    de omvang van het uiteindelijke belang, d.i. het percentage van de aandelen of stemrechten. Indien het een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde betreft, dient het gewogen percentage te worden geregistreerd.

De uiteindelijke begunstigden dienen er van op de hoogte te worden gebracht dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld van het UBO-register en kan worden geraadpleegd door derde partijen.

3. Praktisch

De registratie gebeurt online via het platform MyMinFin van de Federale Overheidsdienst Financiën. De vertegenwoordigers van de rechtspersoon kunnen een mandaat verlenen aan een lid van de rechtspersoon. Er zal ook een mandaat kunnen worden verleend aan een externe vertegenwoordiger, doch momenteel is dit nog niet mogelijk.

Ingeval van wijziging van de geregistreerde gegevens, moet de registratie binnen de maand worden bijgewerkt.

4. Sancties

Indien het bestuursorgaan geen of niet tijdig de informatie van de uiteindelijke begunstigden registreert of bijwerkt, kunnen de registratieplichtigen, en in voorkomend geval de leden van het bestuursorgaan of leidinggevenden, blootgesteld worden aan administratieve geldboeten. Bovendien kunnen aan bestuurders van vennootschappen ook strafrechtelijke geldboeten worden opgelegd.

Vragen?

Peter De Ryck• +32 2 787 90 20 • peter.deryck@lydian.be

Luc Germonpré• +32 2 787 90 61• luc.germonpre@lydian.be

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Leeuw van de Export 2019: de 6 kanshebbers

Al voor de 18e keer reikt Flanders Investment & Trade de Leeuw van de Export uit. Met deze jaarlijkse award bekroont FIT enkele uitzonderlijke exportsuccesverhalen uit Vlaanderen van het afgelopen jaar. Uit de inschrijvingen werden tijdens de 1e juryronde 6 bedrijven geselecteerd die uitblinken qua exportresultaten. Zij zijn kanshebbers voor de exportaward op woensdag 18 […]

Nieuw lid: WD-40

Wilt u uwzelf even voorstellen? Mijn naam is Jeroen De Voogd en ik ben de Country manager voor Benelux. Hiervoor was ik Salesmanager voor Benelux en daarvoor was ik de Salesmanager voor Nederland. Ik werk ondertussen al 16 jaar voor WD-40. Wat zijn uw ambities in de Benelux markt? WD-40 specialiseert zich in technische smeermiddelen, […]

Onderzoek naar strategy trends in het Belgische bedrijfsleven

De NKVK organiseert in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot een onderzoek naar de belangrijkste strategische trends in het Belgische bedrijfsleven. Het is de eerste keer dat deze partners het Strategy Trends-onderzoek houden in België. Bent u Belgische ondernemer, bestuurder of senior manager? Neem dan snel deel aan de enquête. Wat zijn de thema’s die spelen voor […]

Start typing and press Enter to search