In Algemeen, Fiscaal

Om de aantrekkelijkheid van het Belgisch fiscaal stelsel te verhogen ten aanzien van Belgische en multinationale groepen, voert België vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019) een systeem van fiscale consolidatie in. Fiscale consolidatie laat groepen toe om verliezen en winsten binnen de groepte compenseren, hetgeen leidt tot een belastingheffing op een geconsolideerde fiscale basis.

De Nederlandse tegenhanger van deze fiscale consolidatie is de fiscale eenheid. De oorsprong van de Nederlandse fiscale eenheid gaat ver terug in de tijd, namelijk tot 1940. Sindsdien is het Nederlandse fiscale eenheidsregime enkele keren gewijzigd en zullen er op korte termijn weer nieuwe wijzigingen worden doorgevoerd die terugwerkende kracht hebben naar 1 januari
2018. Voor de heffing van vennootschapsbelasting kan derhalve vanaf 2019 zowel in België als in Nederland door een groep belastingplichtigen ervoor worden gekozen om gebruik te maken van een fiscale consolidatie. Hieronder zal kort stil worden gestaan bij enkele kenmerken van zowel de Belgische als de Nederlandse fiscale consolidatie.

 

A) BELGIË

GROEPSBIJDRAGE

In het Belgische consolidatiesysteem kan een groepsvennootschap een gedeelte van haar fiscale winst overdragen aan een andere groepsvennootschap die voor datzelfde aanslagjaar een beroepsverlies realiseert. Dit wordt de groepsbijdrage van winst genoemd. Het bedrag van de groepsbijdrage kan dan in mindering gebracht worden van de winst van de overdragende vennootschap. Deze bijdrage is optioneel en er kan voor elk aanslagjaar afzonderlijk de keuze gemaakt worden om een groepsbijdrage te verrichten onder de voorwaarden in de wet gesteld. Aangezien de individuele vennootschappen nog elk afzonderlijk worden belast (afzonderlijke aangifte), is er sprake van een niet-volledige consolidatie.

GROEPSBIJDRAGE-OVEREENKOMST

Om te kiezen voor een groepsbijdrage moet een groepsbijdrage-overeenkomst worden afgesloten, waarbij de overdragende vennootschap zich ertoe verbindt om aan de ontvangende vennootschap een vergoeding te betalen die gelijk is aan het surplus aan belastingen die verschuldigd zou zijn indien de groepsbijdrage niet in mindering zou zijn gebracht van de winst (“het belastingvoordeel”).
Deze vergoeding dient ter bescherming van de belangen van de minderheidsaandeelhouders van de ontvangende vennootschap. Zij zien in het geval van een groepsbijdrage immers verliezen verloren gaan waarmee de toekomstige winsten zouden kunnen gedrukt worden.

IN AANMERKING KOMENDE VENNOOTSCHAPPEN

Een binnenlandse of buitenlandse vennootschap gevestigd in een EER-lidstaat met een Belgische vaste inrichting kan met een Belgische belastingplichtige een groepsbijdrageovereenkomst afsluiten op voorwaarde dat er sprake is van een bepaalde minimumparticipatie:

  • Ofwel moet er tussen de vennootschappen een rechtstreekse deelneming van ten minste 90 % in het kapitaal bestaan;
  • Ofwel moet er een derde in de EER gevestigde vennootschap ten minste 90% in het kapitaal van de betrokken vennootschappen rechtstreeks aanhouden

De hierboven beschreven minimumparticipatie moet gedurende het belastbaar tijdperk zelf en de vier voorafgaande belastbare tijdperken voldaan zijn.

B) NEDERLAND

FISCALE EENHEID (VOLLEDIGE CONSOLIDATIE)

De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (hierna: fiscale eenheid) is een faciliteit voor een groep vennootschappen die tot een concern behoren. Indien sprake is van een zogeheten fiscale eenheid wordt ervan uitgegaan dat één of meerdere dochtermaatschappijen zijn opgegaan in de moedermaatschappij. Hierdoor wordt bij meerdere belastingplichtigen vennootschapsbelasting geheven alsof sprake is van één belastingplichtige. Voordeel van de fiscale eenheid is onder andere dat slechts één aangifte hoeft te worden ingediend voor de fiscale eenheid i.p.v. van voor iedere zelfstandige belastingplichtige een afzonderlijke aangifte. Eventuele verliezen van de ene maatschappij kunnen bij een fiscale eenheid worden verrekend met de winsten van een andere maatschappij. Daarnaast geldt dat transacties tussen de vennootschappen in de fiscale eenheid voor de fiscaliteit worden genegeerd, derhalve kunnen er zonder vennootschapsbelasting activa en passiva worden overgedragen en vindt er geen belastingheffing plaats over intercompany-winsten die volledig binnen de fiscale eenheid vallen. Een nadeel van de fiscale eenheid is dat per belastingplichtige slechts éénmaal gebruik kan worden gemaakt van het zogenaamde tariefopstapje in de Nederlandse vennootschapsbelasting. In 2019 gelden in de vennootschapsbelasting de volgende belastingtarieven: jaarwinsten tot € 200.000 worden belast tegen 19%; jaarwinsten boven de € 200.000 worden belast tegen 25%. Ingeval van niet-betaalde belastingschulden kan de aanwezigheid van een fiscale eenheid ertoe leiden dat de aansprakelijkheid voor de belastingschulden overgaat naar een andere maatschappij binnen de betreffende fiscale eenheid.

IN AANMERKING KOMENDE
VENNOOTSCHAPPEN

Om een Nederlandse fiscale eenheid aan te kunnen gaan tussen een moedermaatschappij en één of meerdere dochtermaatschappijen gelden enkele voorwaarden. Twee belangrijke voorwaarden hierin zijn:

  • De moedermaatschappij houdt tenminste 95% van de aandelen en stemrechten in haar dochtermaatschappij. Dit omvat het gehele economische en juridische eigendom.
  • De vennootschappen zijn in Nederland gevestigd.

ACTUALITEITEN

Het Nederlandse fiscale eenheidsregime zal in verband met een Europeesrechtelijk uitspraak opnieuw enkele wijzigingen ondergaan, en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 (spoedreparatie). Globaal omschreven houdt deze spoedreparatiewetgeving in dat voor de toepassing van een aantal specifieke bepalingen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting de fiscale eenheid dient te worden weggedacht. Hierdoor worden onder andere bepaalde financieringsposities tussen vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid zichtbaar, waardoor mogelijk een renteaftrekbeperking kan ontstaan.

De spoedreparatie is geïntroduceerd als een tijdelijke oplossing, waarbij is aangegeven dat de fiscale eenheid in de toekomst wordt vervangen door een nieuw groepssysteem. Het is echter de vraag of het ook echt zover zal komen.

TEN SLOTTE

Hierboven hebben we een eerste indruk gegeven van de fiscale consolidatie in België en de fiscale eenheid in Nederland, waarbij in beide landen wijzigingen aanstaande zijn. Voor belastingplichtigen die in België dan wel in Nederland in aanmerking komen voor deze regeling is het belangrijk om periodiek te beoordelen of gebruik van de regeling raadzaam is.

 

Belgium-Holland Country Desk Newsletter:

De december-editie van de Belgium Holland Country Desk Newsletter biedt u een overzicht van de meest recente fiscale ontwikkelingen in België en Nederland. Ondermeer de fiscale consolidatie in België en Nederland en het UBO-register in België en Nederland komen aan bod in deze editie. Download de nieuwsbrief hier: https://www.bdo.be/nl-be/publicaties/belgium-holland-country-desk-newsletter/2018/belgium-holland-country-desk-newsletter-december-2018

 

 

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Post Covid telewerk door Belgische grenswerkers voor Nederlandse werkgevers

Post Covid telewerk door Belgische grenswerkers voor Nederlandse werkgevers Sinds maart 2020 werden ondernemingen verplicht om hun werknemers zoveel mogelijk te laten telewerken. Niet-essentiële verplaatsingen werden verboden of beperkt.  Sociaal en fiscaalrechtelijke COVID-19 maatregelen tussen België en Nederland  De Belgische en Nederlandse overheden hebben na het instellen van de eerste lock down een aantal belangrijke […]

Corona HR-Maatregelen: een update

Corona HR-maatregelen blijven regelmatig opduiken in het Belgisch Staatsblad. Deze maatregelen zijn divers en evolueren snel. In deze bijdrage geven wij een beknopt overzicht van de belangrijkste HR-maatregelen. 1) Telewerk Telewerk is en blijft verplicht voor alle ondernemingen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de activiteiten van de […]

Na corona zal alles draaien rond vertrouwen tussen werkgever en werknemer

Koen Van Beneden was nog maar net aangesteld tot Countrymanager bij Hewlett-Packard (HP) Belgium of de deuren van het bedrijf gingen al op slot. “Ook wij moesten door de pandemie onze manier van werken herdenken, onder meer met nieuwe initiatieven rond interne communicatie. Telewerk was voor ons gelukkig niet echt nieuw. Al sinds de jaren zestig maakt het […]

Start typing and press Enter to search