Fiscaal - juridische informatie België


Fiscale Informatie

 

Belgische vennootschapsbelasting

Vennootschappen, verenigingen, organen en instellingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij:rechtspersoonlijkheid bezitten - hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste vestiging, de zetel van bestuur of beheer in België hebben - zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen. De vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten één keer per jaar een aangifte indienen. Het stelsel van de vennootschapsbelasting vertrekt van het principe dat alle inkomsten van de onderneming in aanmerking worden genomen. Het basistarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99 %. In bepaalde gevallen is er een verlaagd opklimmend tarief.

BTW

De goederen en diensten die een onderneming levert zijn in principe aan btw onderworpen. De btw is een verbruiksbelasting die door de eindverbruiker wordt gedragen. De btw wordt stapsgewijs geïnd, namelijk bij elke transactie in het productie- en distributieproces. Het normale tarief is 21 %. Voor bepaalde categorieën van goederen en diensten gelden echter wel gunstigere tarieven van 6 % en 12 %.

 

Notionele intrestaftrek

Hét paradepaardje van de Belgische vennootschapsbelasting is ongetwijfeld de notionele interestaftrek. De impact ervan is dan ook niet te onderschatten. De notionele interestaftrek is een fiscale aftrek op het eigen vermogen van de vennootschap, een fictieve interestaftrek zeg maar. Zij zorgt ervoor dat ongeacht de wijze waarop de vennootschap gefinancierd wordt, steeds een fiscale aftrek mogelijk is. Bij financiering met vreemd vermogen heeft men een fiscale aftrek van de werkelijk betaalde interest, bij financiering met eigen vermogen heeft men sinds 1 januari 2006 de notionele interestaftrek.

De salary split

Het basisprincipe van salary split stelt dat het netto-inkomen van een internationaal tewerkgestelde werknemer verhoogd kan worden zonder dat ook de loonkost voor de werkgever omhoog gaat. Omgekeerd is het ook mogelijk om eenzelfde netto-inkomen toe te kennen, maar met lagere patronale kosten.

Bij het opzetten van een salary split tussen België en een aantal andere landen moet men erop letten dat men niet enkel kijkt naar een mogelijke verhoging van het nettoloon van de werknemer (of enkel naar de daling van de patronale kosten).

Elke situatie moet naast het fiscale oogpunt ook vanuit een sociaalrechtelijk standpunt beschouwd worden. Daarbij moet dan geoordeeld worden welk stelsel van sociale zekerheid van toepassing zal zijn op het 'buitenlandse' salaris.

Daarenboven moet er ook aandacht geschonken worden aan alle loons- en arbeidsvoorwaarden om ervoor te zorgen dat er geen ongewilde effecten optreden zoals dat bijvoorbeeld mogelijk is bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst(en), vakantie, extra-legale voordelen, enzovoort. Voor meer informatie kan u terecht bij onze HR-experts.

 


Juridische Informatie

 

Starten als ondernemer in België

Er zijn twee specifieke manieren om uw activiteit uit te oefenen.Als natuurlijk persoon: er zal geen duidelijke scheiding zijn tussen uw persoonlijk vermogen en dat van uw onderneming. U staat dus met heel uw vermogen, uw persoonlijk vermogen inbegrepen, in voor de risico's van de onderneming. De tweede mogelijkheid is door een vennootschap op te richten (namelijk een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). Een onderneming met rechtspersoonlijkheid staat (juridisch gezien) volledig op zichzelf, met eigen rechten, verplichtingen en een eigen vermogen dat gescheiden is van dat van de vennoten.

Boekhoudkundige verplichtingen in België

Niet alle ondernemingen zijn aan het zelfde boekhoudkundige stelsel onderworpen. Deze verplichtingen verschillen naargelang: de rechtsvorm van de onderneming, de activiteitssector, de omzet, het balanstotaal en het aantal tewerkgestelde personen.

We onderscheiden drie grote categorieën van ondernemingen (de financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen vallen onder een specifieke reglementering):

1. De kleinhandelaars, die de mogelijkheid hebben om slechts een vereenvoudigde boekhouding te voeren

2. De kmo's, die een volledige dubbele boekhouding moeten voeren maar voor een verkort schema kunnen kiezen

3. De grote ondernemingen, die hun jaarrekening volgens het volledige schema moeten indienen

 

Detacheren van werknemers in België

Een werkgever die zijn maatschappelijke zetel heeft gevestigd buiten Belgisch grondgebied kan werknemers in België detacheren om dienstprestaties te verrichten. Hij moet dan de arbeidsvoorwaarden die van kracht zijn in België naleven. Een buitenlandse werkgever (of zijn mandataris) die een van zijn werknemers in België wil detacheren, moet een verplichte elektronische aangifte indienen: Limosa. Bepaalde categorieën van personen zijn vrijgesteld van deze aangifte door de aard of de korte duur van de activiteiten in België. Dat is bijvoorbeeld het geval voor artiesten, diplomaten, werknemers in de internationale transportsector of deelnemers aan een wetenschappelijk congres.

Gereglementeerde beroepen/activiteiten

Bepaalde beroepen zijn gereglementeerd. Dat betekent dat ze slechts kunnen worden beoefend wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn:

1. Elke beheerder of bestuurder van een nieuwe KMO moet zijn kennis van het basisbeheer kunnen aantonen.

2. Sommige zelfstandige activiteiten vereisen een bewijs van beroepsbekwaamheid.

3. De regels voor intellectuele beroepen moeten gerespecteerd worden.

4. Vrije beroepen, ambulente handel en de erkenning van aannemers vragen specifieke aandacht.


 

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be