Algemene voorwaarden


Art. 1: Definities.

De "Kamer" betekent de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg. "Koper" betekent de persoon of de rechtspersoon die een bestelling plaatst bij de Kamer. "Diensten" betekent de diensten te verlenen of uit te voeren door de Kamer voor de Koper. "Producten" betekent de gegevens en producten die de Kamer levert aan de Koper.

Art. 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden.

Door een offerte te vragen of een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Koper zonder voorbehoud de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Kamer op alle Diensten en geleverde Producten. Behoudens een voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Kamer, zullen uitsluitend de Algemene Voorwaarden van de Kamer van toepassing zijn, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper en van alle straf- of schadebedingen die erin zouden voorkomen. Het feit dat de Kamer zich op een bepaald ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze Algemene Voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking, zelfs gedeeltelijk, om zich in de toekomst op deze Algemene Voorwaarden te beroepen. De Kamer zal enkel verzaken aan deze Algemene Voorwaarden door een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Kamer.

Art. 3: Offertes.

Op aanvraag van de Koper kan de Kamer een offerte maken overeenkomstig de behoefte die door de Koper tot uiting wordt gebracht. De eenheidsprijzen van de informatie en de forfaitaire prijzen blijven gewaarborgd gedurende een periode van 30 kalenderdagen volgend op de datum van het aanbod, behoudens andersluidend bericht van de Kamer. Offertes zijn, tenzij anders aangegeven door de Kamer, volledig vrijblijvend voor de Koper. De overeenkomst is pas gesloten op het ogenblik dat de Kamer de bestelling heeft ontvangen en deze schriftelijk heeft aanvaard of vanaf het ogenblik dat de Kamer de bestelling is beginnen uitvoeren.

Art. 4: Levering.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de verkoop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in het geval van opzettelijke vertraging. De Kamer heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Alle Producten die door de Kamer worden geleverd in de uitvoering van haar Diensten, blijven eigendom van de Kamer tot de volledige betaling ervan door de Koper, intresten, kosten en belastingen inbegrepen. De Koper is evenwel verantwoordelijk voor die Producten en hun gebruik vanaf het ogenblik van de levering.

Art. 5: Aansprakelijkheid en risico.

De Kamer is niet aansprakelijk in geval van vertragingen of bij tekortkomingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten haar wil, zoals vertragingen in de levering van gegevens afkomstig van broninstanties, materiaaldefecten, tijdelijke onbeschikbaarheid van de telecommunicatie-infrastructuur of overmacht, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar waren. De Kamer is enkel aansprakelijk voor de schade die uitsluitend voortvloeit uit haar eigen opzettelijke of zware fout. De Kamer staat evenwel niet in voor opzet of grove fout van haar personeel of uitvoeringsagenten. De Kamer, met inbegrip van haar beheerders en personeel, is in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, algemeen of specifiek, van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van contracten of gebruiksderving, die door de Koper of enige andere derde wordt geleden. De aansprakelijkheid de Kamer, met inbegrip van haar beheerders en personeel, zal in elk geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de waarde van het Product of de Dienst.

Art. 6: Gebruik van de gegevens.

De Koper verbindt er zich op formele wijze toe de verkregen gegevens uitsluitend aan te wenden voor zichzelf en niet te reproduceren voor derden of ter beschikking te stellen van derden, gratis of tegen betaling. Als hij genoodzaakt is om de gegevens voor zijn interne behoeften inzake beheer gratis over te dragen aan een derde, verbindt hij zich er tegenover de Kamer toe om te waarborgen dat de gegevens door deze derde(n) onder geen enkele vorm zullen worden verspreid. Bij niet-naleving zal de Koper verplicht zijn tot vergoeding van alle door de Kamer geleden schade.

Art. 7: Privacy wetgeving.

De Kamer en de Koper verbinden zich er toe om alle bestaande wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levensfeer en de verwerking van gegevens na te leven.

Art. 8: Lidmaatschap.

Behoudens andersluidende bepaling wordt het lidmaatschap afgesloten voor een initiële duur van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van toetreding. Het lidmaatschap wordt op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor de initiële duur. Het lidmaatschap kan worden opgezegd mits een vooropzeg door middel van een aangetekend schrijven drie (3) maanden vóór de vervaldatum van het lidmaatschap.

Art. 8a Informatie en overeenkomsten.

De Kamer besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de lidmaatschappen, rapporten of andere producten/diensten, en dit inclusief eventuele beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een dienst of product, zoals de prijs, inhoud, termijn, en andere, kunnen bij levering verschillen van de beschrijving, zoals weergegeven op de website. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een (automatische) orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

De Kamer en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van De Kamer gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Art. 9: Betaling.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, is elke bestelling contant of via overschrijving op rekening van de Kamer betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na levering. In geval van niet-betaling binnen dertig (30) kalenderdagen na levering, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd op de niet betaalde bedragen, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd zal worden. Bovendien zal de Koper ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de dertig (30) kalenderdagen na de levering, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het nog openstaande bedrag bij wijze van vergoeding voor administratieve en andere kosten, met een minimum van honderd Euro (100 €) per onbetaalde factuur, onverminderd alle andere rechten die de Kamer zou kunnen laten gelden en, in het bijzonder, het recht om de effectief geleden schade te bewijzen. Elke klacht betreffende de levering en de factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering. Geen enkele reden, zoals bijv. het indienen van een klacht, bevrijdt de Koper van zijn betalingsverplichting. In geen geval kan de betaling het voorwerp uitmaken van schuldvergelijking, behoudens het schriftelijk, voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de Kamer. De Kamer behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de Kamer kan laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van de Kamer om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

Art. 10: Prijzen.

De aangeduide prijzen zijn in functie van het tarief dat van kracht is bij de ondertekening van de bestelbon of bij bevestiging van de aankoop via het Internet. De Kamer behoudt zich het recht voor om de geafficheerde prijzen op gelijk welk ogenblik te wijzigen.

Art. 11: Wijzigingen.

Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten, behoudt de Kamer zich het recht voor om zijn producten en de daarmee gepaard gaande diensten ten alle tijde te wijzigen.

Art. 12: Verbod van overdracht.

De Koper mag het voordeel van onderhavig document niet overdragen aan een derde zonder het schriftelijk akkoord van de Kamer.

Art. 13: Deelbaarheid.

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten en zullen de partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen.

Art. 14: Bevoegdheid en toepasselijk recht.

Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd en de Rechtbanken van het kanton Rotterdam naar keuze van de Kamer. De huidige bepalingen vallen onder de Belgische wetgeving.

', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]>

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be